De zes belangrijkste bepalingen van de jobsdeal op een rij gezet

De zes belangrijkste bepalingen van de jobsdeal op een rij

Tijd voor wat zomerlectuur? Wij lijsten voor jou de zes belangrijkste bepalingen van de jobsdeal nog even op, zodat je een helder overzicht hebt voor het najaar volop van start gaat.

Op 19 april 2019 verscheen de wet over de sociale bepalingen van de jobsdeal in het Belgisch Staatsblad. De wet regelt enkele onderdelen van het 28-puntenplan dat in de zomer van 2018 door de regering werd goedgekeurd. Hier zijn de belangrijkste bepalingen:

Startersjobs

Een startersjob betekent dat de werkgever onder bepaalde voorwaarden een 18-, 19- of 20-jarige zonder werkervaring aanwerft en een verlaagd brutoloon betaalt. Het brutoloon ligt respectievelijk 18%, 12% en 6% lager dan het sectoraal of nationaal minimumloon. De regeling van de startersjobs kent zijn oorsprong in het zomerakkoord van 2017. De regeling werd nog niet eerder toegepast door een probleem in de berekening van de geplande forfaitaire toeslag voor de jongere. De toeslag blijft bestaan, maar wordt dus niet langer berekend op basis van een tabel met schalen, maar door het verschil te maken tussen het nettoloon berekend op basis van het verminderde brutoloon, en het nettoloon berekend op basis van het niet-verminderde brutoloon.

Outplacement bij medische overmacht

Deze nieuwe outplacementregeling, een derde vorm van verplicht outplacement, zal gelden als de werkgever zich beroept op medische overmacht om na afloop van een re-integratietraject het einde van de arbeidsovereenkomst vast te stellen.

Sneller verplicht om zich in te schrijven als werkzoekende

Als een werkgever een ontslagen werknemer tijdens de opzegtermijn vrijstelt van arbeidsprestaties (in onderling akkoord), dan is de werkgever verplicht om de werknemer schriftelijk te melden dat hij zich binnen de maand nadat de vrijstelling is toegekend, moet inschrijven bij de bevoegde gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst. Hiermee hoopt de regering een oplossing te bieden voor de moeilijke invulling van bepaalde vacatures op de arbeidsmarkt.

Scholingsbeding voor knelpuntberoepen

Na een eerste hervorming van het scholingsbeding in het najaar van 2018, komt er een extra versoepeling voor knelpuntberoepen. Het scholingsbeding wordt uitgebreid en ook mogelijk gemaakt voor opleidingen die wettelijk of reglementair verplicht zijn om het beroep uit te oefenen waarvoor de werknemer werd aangeworven.

Wie ziek wordt na 65 moet niet met pensioen

Eerder bestond geen recht op ziekte-uitkeringen voor werknemers die ziek werden nadat ze de wettelijke pensioenleeftijd van 65 bereikt hadden. Voortaan hebben ook zij recht op ziekte-uitkeringen voor de eerste 6 maanden arbeidsongeschiktheid. In de praktijk zal de eerste maand ziekte vaak gedekt zijn door gewaarborgd loon van de werkgever.

Inzetbaarheidsverhogende maatregelen

De werknemer die vanaf 1 januari 2022 (of eerder op een bij KB bepaalde datum) zijn ontslag krijgt met een opzeggingsvergoeding die overeenstemt met minstens 30 weken, kan ervoor kiezen om maximaal een derde van de vergoeding te besteden aan opleiding in de vorm van een opleidingsbudget.

Geniet van de zomer!