Re-integratie na langdurige ziekte: een voorlopige balans

Re-integratie na langdurige ziekte: een voorlopige balans

Om het aantal langdurig zieken terug te dringen, zijn sinds 1 januari 2017 nieuwe re-integratieverplichtingen van toepassing. Zowel werknemer, werkgever als mutualiteit kunnen een re-integratietraject opstarten. Tijd om een eerste balans op te maken en vooruit te blikken naar de wijzigingen in 2018.

Vandaag kan een werkgever pas een traject starten als zijn werknemer minstens 4 maanden arbeidsongeschikt is als de arbeidsongeschiktheid ten vroegste begonnen is in 2016. Vanaf 1 januari 2018 wijzigt dit. Dan kunnen werkgevers ook een re-integratietraject opstarten voor een werknemer waarvan de arbeidsongeschiktheid al voor 2016 is begonnen.

Als we de voorbije 10 maanden bekijken, dan zien we dat veel trajecten gestart werden door werknemers. Meer dan de helft zelfs. In iets minder dan de helft van de gevallen, was de werkgever de initiatiefnemer. De mutualiteiten zijn momenteel nog niet zo actief bezig met de opstart van re-integratietrajecten.

In een zeer groot aandeel van  de opgestarte procedures, eindigt het traject met een ontslag wegens medische overmacht. Dit was zeker niet de bedoeling van deze nieuwe regelgeving. Het is net belangrijk om zoveel mogelijk werknemers terug in het arbeidscircuit te krijgen.

Momenteel zijn er geen sancties gedefinieerd, noch voor werkgevers die weigeren actief mee te werken, noch voor werknemers die een goed re-integratievoorstel zonder motivering weigeren. Echter, wanneer we kijken naar de praktijk bij de RVA, zien we wel dat werknemers die zonder al te veel motivering weigeren in te gaan op een re-integratievoorstel van hun voormalige werkgever, niet altijd onmiddellijk een werkloosheidsuitkering kunnen verwachten.

Immers, wanneer een werknemer definitief arbeidsongeschikt verklaard werd voor zijn job en een re-integratievoorstel van zijn werkgever weigert, kan de werknemer ontslag wegens medische overmacht verwachten. Wanneer de mutualiteit de werknemer wel nog arbeidsgeschikt acht voor de rest van de arbeidsmarkt, ontvangt deze werknemer geen ziekte-uitkering meer en moet hij zich tot de RVA wenden voor een werkloosheidsuitkering. De RVA betaalt echter alleen een uitkering als werknemers onvrijwillig werkloos zijn. En wanneer een werknemer zonder al te veel motivering een re-integratievoorstel weigert, bestaat de kans dat de directeur van het werkloosheidsbureau van oordeel is dat de werknemer vrijwillig werkloos is en wordt een uitkering opgeschort.

Meer weten? 

Wilt u weten hoe u als werkgever concreet een re-integratietraject aanpakt? Volg dan de opleiding Re-integratie na ziekte: een praktische wegwijzer en op een halve dag bent u helemaal mee.