Regelingen rond vakantie en ziektedagen volop in beweging

Regelingen rond vakantie en ziektedagen volop in beweging

Het lijkt erop dat de reglementering rond vakantie en ziekte de komende tijd grondig zal veranderen. De Belgische regering werkt aan een regeling waarbij progressieve werkhervatting in halve dagen wordt beschouwd als een gelijkgestelde prestatie voor opbouw van vakantie. En Europa legt België op dat een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, die vakantiedagen later moet kunnen recupereren. Dat is nu niet mogelijk. We leggen u uit hoever het staat met deze nieuwe regelingen.

Volledige dagen ziekte in het vakantiedienstjaar worden gedurende het eerste jaar van de ziekte nu al gelijkgesteld met prestaties voor opbouw van vakantieduur en vakantiegeld voor het volgende jaar. Dat wil zeggen dat de zieke werknemer zijn volledige vakantierechten behoudt als hij volledig ziek is of progressief het werk hervat in volle dagen, afgewisseld met volle dagen ziekte.

Nood aan reglementering voor halve dag werkhervatting

Omdat de nieuwe regeling rond re-integratie na ziekte nog vaker tot gevolg zal hebben dat mensen het werk deeltijds hervatten, is er dringend nood aan een reglementering die ook de halve dagen ziekte gelijk stelt met prestaties. Een werknemer die het werk progressief hervat, kan vaak niet meteen volle dagen komen werken. Dat had tot gevolg dat een werknemer die het werk hervatte in halve dagen, minder vakantierechten had opgebouwd voor het volgende jaar.

Gelijkgestelde prestatie voor opbouw vakantie

Daarom werkt de regering nu aan een regeling waarbij progressieve werkhervatting in halve dagen wordt beschouwd als een gelijkgestelde prestatie voor opbouw van vakantie. Dit is vooralsnog niet het geval voor bedienden, wel voor arbeiders. 

Weldra publicatie  

Daarom bracht de NAR hierrond een advies uit en zal de Belgische wetgever dit spoedig aanpassen. De timing is nog niet concreet, maar we verwachten spoedig een publicatie van deze nieuwe regelgeving.

Ziek tijdens verlof

Europa is echter van mening dat er nóg werk op de plank ligt voor de Belgische wetgever! Vandaag heeft een Belgische werknemer die ziek wordt tijdens zijn wettige vakantie immers pech. Deze vakantiedagen kan hij niet op een ander moment opnemen, omdat in onze regelgeving de eerste schorsing primeert. Dus behouden deze vakantiedagen het karakter van een verlofdag.

Europese richtlijn is anders

De Europese arbeidsrichtlijn voorziet dat wanneer een werknemer ziek wordt tijdens zijn wettige vakantie, deze vakantiedagen “gespaard” blijven en dus het karakter van een ziektedag krijgen. Dat wil zeggen dat de werknemer deze vakantiedagen later nog effectief kan opnemen.

Ook overdracht vakantie mogelijk

Wanneer de werknemer om één of andere reden die vakantiedagen niet heeft kunnen opnemen in het vakantiejaar zelf, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, moet hij deze vakantiedagen kunnen overdragen naar het volgende jaar. En dit tot maximum 15 maanden na het vakantiejaar. De Belgische wetgever voorziet dat vakantie niet overdraagbaar is en is hier dus niet mee in regel.

Enkelvoudig vakantiegeld voor arbeiders

Tot slot vraagt Europa dat arbeiders niet meer zouden betaald worden voor hun vakantie via een éénmalige jaarlijkse vakantiecheque. Ze zouden, net zoals bedienden, hun enkelvoudig vakantiegeld moeten ontvangen tijdens het opnemen van hun vakantiedagen.  

Conclusie

Het gaat om verstrekkende voorstellen die nu bekeken worden door de Belgische wetgever. Het spreekt vanzelf dat hiervoor nog heel wat wettelijke hinderpalen moeten opgeruimd worden. De wijzigingen zijn nog niet voor morgen.

Meer weten over dit onderwerp?

U blijft op de hoogte met volgende opleidingen: