Halve dagen ziekte nu gelijkgesteld voor opbouw vakantierechten

Halve dagen ziekte nu gelijkgesteld voor opbouw vakantierechten

Op de eerste dag van de zomer verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB van 7 juni 2018 dat een wijziging aanbrengt in de berekening van de vakantierechten voor wie na langdurige ziekte het werk progressief hervat. Vanaf vakantiedienstjaar 2018 krijgt je werknemer zijn volledige vakantierechten als hij het werk hervat in halve dagen na langdurige ziekte. Daarmee is de discriminatie met werknemers die ziek zijn in volle dagen, weggewerkt.

Volledige dagen arbeidsongeschiktheid in het vakantiedienstjaar werden gedurende het eerste jaar van de ongeschiktheid al gelijkgesteld met prestaties voor opbouw van vakantieduur en vakantiegeld voor het volgende jaar.

Concreet: de zieke werknemer behoudt in zijn eerste jaar van ziekte zijn volledige vakantierechten voor het volgende jaar als hij volledig ziek is of progressief het werk hervat in volle dagen, afgewisseld met volle dagen ziekte.

Discriminatie weggewerkt

De recente regeling rond re-integratieverplichtingen stimuleert deeltijdse werkhervatting. In concreto gebeurt dat vaak in halve dagen. Zo rees de vraag naar een wetswijziging die ook die halve dagen ongeschiktheid gelijkstelt met prestaties. Dit was nodig om een reeds lang bestaande discriminatie weg te werken tussen werknemers die hervatten in volle dagen en werknemers die hervatten in halve dagen.

In een KB van 7 juni 2018 is deze situatie nu wettelijk aangepast vanaf vakantiedienstjaar 2018.

Volledige vakantierechten gewaarborgd

Dit wil zeggen dat een werknemer die binnen het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid het werk progressief zou hervatten in halve dagen, geen schade meer ondervindt op gebied van opbouw van vakantierechten. Dus in het vakantiejaar dat volgt op het jaar van progressieve werkhervatting, zal hij toch volledige vakantierechten hebben opgebouwd conform zijn contractuele tewerkstellingsgraad.

Of hij ook al die vakantiedagen zal kunnen opnemen in het vakantiejaar, is dan weer afhankelijk van zijn tewerkstellingsgraad in het vakantiejaar zelf. Iedereen heeft immers slechts recht op 4 vakantieweken in zijn stelsel.

De opgebouwde vakantiedagen die niet kunnen worden opgenomen omdat de werknemer bijvoorbeeld slechts deeltijds werkt in het vakantiejaar, zullen op het einde van het vakantiejaar uitbetaald worden door de werkgever.

Impact voor lokale en provinciale besturen

Belangrijk! Deze wijziging heeft enkel betrekking op de personeelsleden op wie het private vakantiestelsel van toepassing is.  

Meer weten?

Volg deze opleidingen:

Workshop verrekenen van vakantie-attesten

Na deze opleiding kunt u vakantiegeld afrekeningen en vakantieattesten maken voor werknemers die uw bedrijf verlaten of die nieuw in dienst komen.

Vakantierechten berekenen en herrekenen in de social profit

Deze opleiding focust op het toekennen, berekenen en herrekenen van vakantiedagen. Zeker in de non-profit, met veel wisselende werkregimes is dit geen gemakkelijke klus.

Vakantiegeld berekenen: de basis

In de opleiding vakantiegeld berekenen doet u in één dag tijd basiskennis op over vakantiegeld, berekening vakantiedagen en afrekening bij in en uit dienst.

Vakantiegeld berekenen: de basis voor lokale besturen

Deze opleiding brengt u in 2 dagen een zeer praktijkgerichte en loongerelateerde basiskennis bij over de verschillende vakantiestelsels bij de lokale besturen.

Re-integratie na ziekte: een praktische wegwijzer

Nieuwe wettelijke procedures bevorderen de re-integratie van langdurig zieken. Maar hoe pakt u die re-integratie nu concreet aan? Op een halve dag maken wij u wegwijs.